Regulamin 2014

Regulamin III. Konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Nowaka

 

Rozdział I

Wprowadzenie

Kazimierz Nowak, poprzez swą 5-letnią samotną, rowerową podróż przez Afrykę, zasłynął jako jeden z najwybitniejszych podróżników XX wieku. Jednak jego wyprawa była nie tylko niezwykłym wyczynem w sensie fizycznym. Owocem duchowym jego podróży jest bogaty zbiór przejmujących reportaży oraz setki niezwykłych fotografii. Dzięki wielkiemu talentowi podróżnika w połączeniu z wieloletnią mrówczą pracą, wciąż nowe pokolenia mogą przeżywać jego fascynującą podróż.

Nawiązując do postaci i dorobku naszego patrona, chcemy promować podróżników, którzy potrafią w sposób ponadprzeciętny dzielić się swoimi wrażeniami, doświadczeniami i refleksjami z odbytych podróży. Chcielibyśmy uhonorować osoby, które poprzez tekst, materiał audiowizualny oraz opowieść, przedstawią swoją podróż szczególnie atrakcyjnie. Natomiast ocena wyprawy na płaszczyźnie wyczynu sportowego, będzie miała znaczenie drugorzędne.

 

Rozdział II

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Kazimierza Nowaka

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego świata, bez ograniczeń wiekowych, posługujące się językiem polskim.

3. Konkurs dotyczy podróży/wypraw, które zakończyły się w 2013 roku (od 1.01.2013 do 31.12.2013).

4. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie:

  • PREZENTACJA AUDIOWIZUALNA
  • REPORTAŻ

Każdy uczestnik może przesłać 1 zgłoszenie w każdej z kategorii.

5. Konkurs ma przebieg dwuetapowy: kwalifikacyjny i finałowy

7. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zakwalifikowanych materiałów prac konkursowych na potrzeby promocji audiowizualnej Festiwalu NA SZAGĘ (trailery festiwalowe, materiały informacyjne, plakaty itp.)

6. Konkurs wyklucza udział materiałów dotyczących podróży, które były zgłoszone w poprzednich edycjach Konkursu.

 

 

 

Rozdział III

Opis kategorii i warunki kwalifikacyjne

 

1. Kategoria PREZENTACJA AUDIOWIZUALNA

Uczestnicy Konkursu prezentują relację ze swojej podróży wykorzystując dowolne środki audiowizualne (materiał zdjęciowy i filmowy w formie cyfrowej), opatrując je komentarzem na żywo. Jury dopuszcza możliwość większej liczby autorów prezentowanych materiałów (fotografii, nagrań filmowych, animacji i montażu), przy czym każdy z autorów musi być jednocześnie uczestnikiem prezentowanej podróży. Oznacza to, że w przygotowaniu prezentacji (np. montaż) nie mogą brać udziału osoby nie będące uczestnikami podróży.

a) Etap kwalifikacyjny:

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie na adres konkurs@kazimierznowak.org materiału zapowiadającego prezentację – w terminie do dnia 31 grudnia 2013r.

Preferowana forma zgłoszenia:
kilkuminutowy trailer – zmontowany materiał zdjęciowy lub/i filmowy z komentarzem dźwiękowym lub tekstowym. Ten krótki film (3-6 min.) powinien możliwie trafnie odzwierciedlać charakter finałowej prezentacji.

Materiał powinien być przesłany w formie:

  • linku do filmu (np. na YouTube, Vimeo itp)
  • linku do ściągnięcia pliku

Organizatorzy dopuszczają także zgłoszenia w formie 10 zdjęć, każde opatrzone kilkuzdaniowym komentarzem, przesłanych na adres konkurs@kazimierznowak.org (łącznie materiał nie może przekraczać 5 MB)

Kryteria oceny:

  • atrakcyjność zdjęć i nagrań filmowych, sprawność montażu
  • jakość komentarza

Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku etapu kwalifikacyjnego do  19 stycznia 2014 r.

 

b) Etap finałowy:

Zakwalifikowani Uczestnicy Konkursu zostaną zaproszeni do prezentacji finałowych, które odbędą się podczas Festiwalu NA SZAGĘ w dniach 7-9 lutego 2014. Każdy z Uczestników będzie miał możliwość  zaprezentowania swojej podróży w ramach ok. 30 minutowej prezentacji. Warunkiem bezwzględnym jest komentarz na żywo do prezentowanych materiałów przez autora/autorów (nie jest to konkurs filmowy).

Kryteria oceny:

Jury oceniając poszczególne prezentacje bierze pod uwagę (w równym stopniu):

  • jakość komentarza – sprawność posługiwania się słowem, talent oratorski, interakcja z publicznością, kompetencja merytoryczna
  • walory audiowizualne – jakość zdjęć, nagrań filmowych, montaż, konstrukcja prezentacji – narracja, akcenty, puenty itp.

 

Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas ceremonii wręczenia nagród III. Konkursu im. Kazimierza Nowaka, która zakończy Festiwal NA SZAGĘ (9 lutego 2014).

 

2. Kategoria REPORTAŻ

Do udziału w konkursie kwalifikowane są niepublikowane dotąd teksty, będące owocem odbytej podróży, zakończonej w 2013 roku. Oznacza to jednak, że autor mógł publikować inne teksty opisujące tę samą podróż.

Reportaż rozumiany jest jako tekst o długości od 12 000 do 20 000 znaków ze spacjami zilustrowany podpisanymi fotografiami (od 5 do 10).

Reportaż może być opisem zarówno całej podróży, jak i jej fragmentu w sensie czasu, miejsca czy tematu.

a) Etap kwalifikacyjny

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie na adres konkurs@kazimierznowak.org pliku pdf (ewentualnie Word) z tekstem i zdjęciami reportażu do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku etapu kwalifikacyjnego do 19 stycznia 2014 r., a ich prace zostaną zaprezentowane na stronie www.festiwalnaszage.pl

b) Etap finałowy

Zakwalifikowani Uczestnicy Konkursu zostaną zaproszeni do udziału w części finałowej. Ich prace zostaną opublikowane w materiałach festiwalowych.

Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas ceremonii wręczenia nagród Konkursu im. Kazimierza Nowaka w dniu 9 lutego 2014 r., która zakończy Festiwal NA SZAGĘ.

 

Rozdział V

Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody

1. Zdobywcy głównej nagrody w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody pieniężne i/lub rzeczowe. Przewidziane są także wyróżnienia.

2. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: konkurs@kazimierznowak.org